1. Kontingent i foreningen.
Der bliver fra bestyrelsens side lagt op til flg. ændringer i medlemsformer og priser

1.1 der oprettes et familiemedlemsskab til personer under samme husstand, bestyrelsens forslag til til pris for et familiemedlemsskab er 500 kr pr. år.

1.2 Pensionist og junior udgår og bliver indlemmet sammen med senior i et almindelig medlemsskab, og bestyrelsens forsalg til pris for et almindelig medlemsskab er 375 kr. pr. år.

2. Foreningens kurs.

Skal Næstved Lystfiskerforening være en specimen- / medeforening?

Næstved Lystfiskerforening, både bestyrelsen og foreningens medlemmer, har igennem 2021 selv sat kursen for foreningen.
Men det har været svært fra bestyrelsens side, at få backup fra medlemmerne når der har været brug for det, f.eks. ved Fishing Zealands arrangementer. Og det tærer på kræfterne at skulle varetage disse arrangementer.

Medlemstallet taler også for en foreningsændring.

Efter foreningen har indgået aftale med Gavnø Slot om Mogenstrup søerne, er medlemstallet steget med 71%.

Flere har ved forenings vandet fortalt, at de er kommet efter “fuglens fald”.

Vi er 190 medlemmer i foreningen lige nu og går man ud fra de 71% eller 135 medlemmer er kommet grundet Mogenstrup søernes karper, så er det nok ikke helt forkert at sætte mærkatet “karpefiskere” på de medlemmer.
De sidste 29% er nok dem, der skal bære de øvrige opgaver, såsom at fylde kutterne fra Helsingør, lære fra sig når Fishing Zealand kalder til “fang din første fisk” eller “Naturens dag” ved Susåens bredder. Men det har været rigtig svært at finde hænder, både hos de 71% (135 potentielle medefiskere) og 29%. (55 nok ikke medefiskere).

Næstved Lystfiskerforening skriver selv i sine vedtægter §3 stk. 7, at visionen for Næstved Lystfiskerforening er… at blive en forening, der følger med tiden.

Følger vi tiden og retter foreningen ind, kigger på det vand foreningen har og det vand der bliver brugt, så står der Mogenstrup søerne på det hele.
Bestyrelsen har modtaget 69 flotte karpefangster på mail fra Mogenstrup fiskerne, og man skal komme tidligt fredag, ellers er de gode overnatningspladser taget for hele weekenden.

Fladsåen, som vi også lejer af Gavnø Slot, der har vi kun kendskab til 1 fisketur i hele 2021.

Troelstrup sø, som vi havde adgang til via Broksø Gods, blev booket 12 gange, 5 gange om onsdagen og 7 gange om søndagen og dette trods flere rigtig flotte gedder fra søen.

Tænker tallene taler for sig selv…

Vi, i bestyrelsen, kommer derfor med det forslag, at Næstved Lystfiskerforening hovedsageligt skal være en specimen-/medefiskerforening og have fremtidig fokus på specimen- og medevande i Næstveds lokalområde.

Ovenstående / omtalte skal derfor til afstemning d. 9 april.
Vigtigt at procentsatser omtalt i ovenstående blot skal ses som vejledende og ikke nøjagtige.

 

3. Vedtægtsændringer.
Nedenstående vedtægtsændringer fra bestyrelsen, er på afstemning d. 9 april.
O: er oprindelig vedtægtstekst
Æ: er det den ønskes ændret til.
F: Ønskes fjernet
T: Ønskes tilføjet

Vedtægtsændringerne bliver stemt om samlet.

§2 stk. 2
O: At give medlemmerne adgang til undervisning, ture og rabatordninger.
Æ: At bestræbe sig på at give medlemmerne adgang til undervisning, ture og rabatordninger.

§2 stk. 4
O: At tage medansvar for det lokale fiskevand og sikre sunde lokale vande, bl.a. ved at søge samarbejder med andre foreninger, for at kunne løfte opgaven i fællesskab.
Æ: At tage medansvar for det lokale fiskevand og sikre sunde lokale vande.

§3 stk. 2
O: At blive en lystfiskerforening, der rummer alle interesser indenfor lystfiskeri
Æ: At blive en lystfiskerforening, der kan rumme alle interesser indenfor lystfiskeri.

§3 stk. 3
F: At være en forening, der har tilbud til alle medlemmer.

§3 stk. 5
F: At blive en forening, der tager medansvar i lokalsamfundet, både alene og i samarbejde med andre

§3 stk. 6
O: At blive Næstveds mest synlige / toneangivende lystfiskerforening.
Æ: At blive en af de mest synlige / toneangivende lystfiskerforeninger.

§4 stk. 1
O: Foreningen optager pensionister, seniorer og juniormedlemmer.
Æ: Foreningen optager Familie- og almindelig medlemskaber.

§4 stk. 2
O: Som pensionist medlem kan optages personer, som er fyldt 66 år
Æ: Som familiemedlem optages personer boende under samme husstand.

§4 stk. 5
O: Alle medlemmer vil efter medlemskab modtage et medlemskort, der skal medbringes ved fiskeri i foreningens vande.
Æ: Alle medlemmer vil efter medlemskab modtage et medlemskort, der SKAL medbringes ved fiskeri i foreningens vande, indtil kort modtages fremvises gyldig kvittering på betaling.

§6 stk. 1
O: Betales kontingent ikke rettidigt, betragtes medlemsskabet som ophørt (udmeldt). Rettidig betalingsdato oplyses ved kontingentopkrævning.
Æ: Betales kontingent IKKE rettidig, betragtes medlemsskabet som ophørt (udmeldt). Rettidig betalingsdato oplyses ved kontingentopkrævning.

§7 stk. 2
F: Foreningens regnskab skal godkendes af valgt revisor (se §9 stk. 15)

§7 stk. 3
O: Regnskabet skal forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.
Æ: Regnskabet skal forelægges på generalforsamlingen. 

§7 stk. 6
O: Medlemskontingent og priser på dagskort, fastsættes af bestyrelsen.
Æ: Bestyrelsen kommer med kontingentforslag.

§7 stk. 7
T: Priser på dagskort fastsættes af bestyrelsen.

§9 stk. 4
F: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og almene bestyrelsesmedlemmer

§9 stk. 9
O: På generalforsamlingen vælges der 2 suppleanter, disse er på valg årligt.
Æ: På generalforsamlingen vælges der 2 suppleanter såfremt der er kandidater, disse er på valg årligt.

§9 stk. 10
O: Suppleanter deltager, uden stemmeret, i bestyrelsesmøder i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt.
Æ: Suppleanter deltager, uden stemmeret, i bestyrelsesmøder.

§9 stk. 15
F: Revision og årsregnskab udføres af statsautoriseret eller registreret revisor.

§9 stk. 16
F: Revisor vælges af bestyrelsen.

 §10 stk. 1
F: Bestyrelsesudvalget skal bestå af minimum 7 udvalgsrepræsentanter, er der færre end 7 udvalg, kan de manglende udvalgspladser bestrides af medlemmer uden for udvalg.

§10 stk. 6
F: Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke være repræsenteret for bestyrelsesudvalg, såfremt udvalget er på mere end 1 person

§14 stk. 3
F: Brevafstemning er tilladt og godkendt, hvis stemmen er bestyrelsen i hænde senest 24 timer før generalforsamlingen og i overensstemmelse med et punkt i dagsorden.

§14 stk. 6
O: Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Æ: Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§14 stk. 9.1
O: Varsling 4 uger før møde.
Varsling indeholder flg. tid, sted og dato.
Udsendelse af dagsorden.
Påmindelse om tidsfrist for indkommende forslag samt kandidatur.
Påmindelse om beretninger fra de enkelte aktive udvalg

Æ: Varsling senest 4 uger før møde.
Varsling indeholder flg. tid, sted og dato.
Udsendelse af dagsorden.
Påmindelse om tidsfrist for indkommende forslag samt kandidatur.

§14 stk. 9.2
F: 3 uger før mødet.
Sidste tidsfrist for indkommende forslag til generalforsamlingen.

§14 stk. 9.3
O: 2 uger før mødet. Udsendelser på foreningens hjemmeside.
Udsendelse af revideret dagsorden.
Udsendelse af kandidaturliste.
Beretninger for formand og kasser.

Æ: 1 uge før mødet.
Udsendelse af revideret dagsorden.
Udsendelse af kandidaturliste.

§14 stk. 10
O: Valg af dirigent
Valg af referent
Beretninger for det forløbende år.
Beretninger fra formanden
Beretninger fra de enkelte aktive udvalg.
Forelæggelse af regnskab fra det forløbende år til godkendelse.
Forlæggelse af bestyrelsen forslag til budget for det kommende år.
Kontingentsatser for det kommende år.
Indkommende forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 3 eller 4 er på valg i lige år, og 2 eller 3 i ulige år.
Her skal navnene på afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oplyses, samt om disse modtager genvalg. Er et medlem ikke til stede, kan skriftlig accept foreligge.

Æ: Valg af dirigent
Valg af referent
Beretninger fra formanden
Forelæggelse af regnskab fra det forløbende år.
Forlæggelse af bestyrelsen forslag til budget for det kommende år.
Kontingentsatser for det kommende år.
Indkommende forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 3 eller 4 er på valg i lige år, og 2 eller 3 i ulige år.Her skal navnene på afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oplyses, samt om disse modtager genvalg. Er et medlem ikke til stede, kan skriftlig accept foreligge.

§17 stk. 3
O: Ved opløsning skal foreningens ejendele og midler bruges til fiskeriets fremme i Danmark
Æ: Ved opløsning skal foreningens ejendele og midler bruges til indfri gæld og personlige udlæg, derefter til fiskeriets fremme i Danmark