Nyhedsbrev april 2022

Nyhedsbrev april 2022

Næstved Lystfiskerforening (vil blive nævnt som NLF) har afholdt vores første generalforsamling, og der er sket en del siden denne forening startede op for lidt over et år siden.

Søndag den 9/4-2022 kl 14 afholdte vi generalforsamling. Vi havde lånt lokaler på Næstved Fri Skole, så stor tak til dem fordi det kunne lade sig gøre.
Kageholdet havde sørget for at flere forskellige slags kager, så stor tak til dem.

Der var 3 indkommende forslag.

Det er første var kontingents. Her havde bestyrelsen lagt op til at der fremadrettet kun skal være 2 forskellige priser. Et medlemskab på 375,- kr og et familiemedlemskab på 500,- kr.  
Dette punkt blev vedtaget og de nye priser vil være gældende fra 1. maj.

Næste forslag var foreningens kurs. Ca 80-90 % af alle medlemmer i NLF er mede/karpefiskere. Da foreningen startede, var det med store ambitioner om at kunne bakke op om alt slags fiskeri. Ved flere lejligheder fandt vi ud af, at det var mere end svært, at få frivillige til at hjælpe med arrangementer, der ikke var inde for mede/karpe fiskeri. Det har betydet at bestyrelsen brugte mange kræfter på at deltage i arrangementer afholdt af f.eks Fishing Zealand. Vi har derfor meddelt at bestyrelsen fremadrettet ikke kan deltage i sådanne arrangementer. Det betyder ikke at hvis man som medlem gerne vil deltage/står for et arrangement, ikke kan det.
Det betyder at NLF ikke har som mål at deltage i alle arrangementer, men at vores fokus ligger inden for mede/karpe fiskeriet.

NLF har lejet fiskeretten over nogle Mogenstrup Søerne. Disse søer ligger tæt på Næstved centrum, og samtidig i utrolig naturskønne omgivelser.
Det er stadig uklar hvad der findes af fisk i disse vande, men vi hører mange beretninger om fisk i stor størrelse. De første 10+ karper er også allerede fanget.
Der skulle også være gedder i søerne, men disse er endnu ikke fanget. Aborre er der også fanget, men stadig kun i lille størrelse. Til gengæld ved vi at der er masser af skaller, så dette fiskeri kan anbefales hvis man ønsker fiskeri med mange fangster.
Mogenstrup søerne er det eneste fiskevand NLF har lige i øjeblikket, og også derfor vi har størst fokus på mede/karpe fiskeriet.
Vi vil meget gerne have mere fiskevand, så kender du en sø/område der ville være en mulighed, vil vi i bestyrelsen meget gerne høre om det.
Dette punkt blev også vedtaget uden indsigelser.

Sidste indkommende forslag var vedtægtsændringer.
Da NLF blev oprettet, var man meget grundig og ville sikre sig, man levede op til alle krav. Vi har så efterfølgende fundet ud af, at vi måske var lidt for grundige. Det betyder at nogle punkter er blevet ændret. Det er de blevet enten fordi det allerede var nævnt i et andet punkt, eller fordi punktet ikke var nødvendigt for at overholde kravene. Nogle punkter er også blevet ændret, så de passer sammen med NLF nye kurs.
Alle ændret punkter blev gennemgået og vedtaget uden indsigelser.

Valg af bestyrelse. Der var 3 der var på valg, som ikke ønskede genvalg. Dette var Benjamin, Thomas og Charlotte.
De skal alle sammen have tak, de er en af grundene til at NLF eksistere.

Nye i bestyrelsen er Lars ‘morfar’ Nilsen, Morten ‘fisker’ Juul og Tina Polack.
Michael Andresen og Jan Kjær meldte sig som suppleanter.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig og er som følgende.

Formand: Martin Harregaard
Næstformand: Tina Polack
Kasserer: Martin Bertelsen
Bestyrelsesmedlem: Lars ‘morfar’ Nilsen og Morten ‘fisker’ Juul

Sydsjællands Ørredfond

Sydsjællands Ørredfond

Beretning for 2020-21

På de indre linjer er bestyrelsen i Sydsjællands Ørredfond blevet større.
Sportsfiskerforeningen Fladså er indtrådt i fonden igen og den nystartede Næstved Lystfiskerforening har indmeldt sig. Velkommen til!

 

Vi har tidligere været en lille sluttet kreds – og det er da meget hyggeligt – men det er godt med ny kræfter og ny synspunkter, så vi kan udvikle os.

 

Vores udsætninger er som tidligere forløbet planmæssigt. Smoltudsætningerne stod vi selv for sammen med Vork Dambrug. Efterårsudsætningen af ½-årsfisk med hjælp fra FGU Midt- og Østsjælland, som har fordelt fiskene jævnt på udsætningsstrækningerne. Tak for hjælpen!

 

Ligeledes står FGU Midt- og Østsjælland for udsætningen af yngel i Frøsmose å, Gillesbækken, Møllebækken, Jydebækken, Tuel å og Vognsbækken.

FGU Midt- og Østsjælland er flyttet fra Haraldsted skole til Ringsted og har derfor fået et nyt klækkeanlæg med hvad dertil hører. I den forbindelse har Ørredfonden givet et tilskud på 10.000 kr. til etablering af anlægget.

Vores forsøg i Susåen med etablering af gydeplads og skjul til helt forløb ikke helt efter planen, som det fremgår af beretningen fra sidste år. Men vi arbejder fortsat på sagen i samarbejde med Næstved Kommune. Den plan vi forsøger at realisere er at udlægge juletræerne i efteråret, og at de skal blive liggende permanent.

Det blev en rigtig kold vinter med is i både vandløb og de indre farvande. Det betød, at vi blev meget plaget af skarv. Udover at Strandjagtforeningen som sædvanligt regulerede i fredningsbælterne i Karrebæk Fjord og i kanalen, regulerede de også i Susåen i Rådmandshaven – både på den kommunale strækning og på Herlufholms strækning.

Tak herfra til Strandjagtforeningen, Herlufholm, Næstved Kommune, Næstved Havn og Naturstyrelsen for samarbejdet.

Mens dette skrives er Næstved Kommune, Limno Consult, Sportsfiskerforeningen Fladså og Næstved Lystfiskerforening i gang med en smoltoptælling i Fladsåen.
Når rapporten foreligger vil vi omtale den på Facebook og i en kommende beretning. Ørredfonden har ydet et tilskud på 2.500 kr. til undersøgelsen.

 

Grundet bankernes meget nidkære håndtering af hvidvaskreglerne – i hvert fald hvad angår frivillige foreninger – samt deres gebyrpolitik, så Sjællands ØrredSammenslutning – SØS – sig nødsaget til at nedlægge sammenslutningen og overføre de opsparede midler til TØS. Sammenslutningen af udsætningsforeninger på Sjælland vil fremover mere fungere som et netværk.

 

Som I måske har bemærket, har vi på seneste bestyrelsesmøde besluttet at farvelægge Ørredfondens logo. Det var kommet til at se lidt for “oldschool”-agtigt ud. Ligeledes har vi fået opdateret fondens vedtægter.

 

I forbindelse med opførslen af DSB’s centralværksted tæt på Fladsåen har vi indgivet høringssvar.

 

De kommende klimaændringer vil medføre flere og voldsommere skybrud. Derfor er vi bekymrede for, om de planlagte forsinkelsesbassinner er projekteret tilstrækkeligt store og hensigtsmæssigt udformede.
Scenariet, vi frygter, er, at der på en varm sommerdag, hvor vandet i forsinkelsesbassinnerne er måske 30 grader varmt og iltfattigt, kommer et skybrud. Dette vil lede vandet fra forsinkelsesbassinnerne via Taares bæk til Fladsåen. Dette vand vil slå vandløbsfaunaen i Fladsåen ihjel på en strækning nedstrøms, – indtil denne “prop” af varmt og iltfattigt vand er blevet tilstrækkeligt opblandet med åens vand.

Forsinkelsesbassinerne bør altså have en kapacitet så stor, at alt vand kan nedsives, og Taares bæk ikke skal fungere som et nødoverløb.

 

Rønnebækken var i sommer gået tør for vand på en strækning omkring Parkvej. Et hold på ca. 35 frivillige fra primært Sportsfiskerforeningen Fladså flyttede ved en fælles indsats ca. 200 fisk til udmundingen af Rønnebækken. Et fint initiativ.
Blandt årets restaureringsprojekter kan nævnes projektet i Ellebækken, som PIV bl.a. var ophavsmand til. Medlemmer af PIV og Grusbanden med Rune Hylby i spidsen lagde tre gydebanker til rette samt en masse store skjulesten, som skal skabe variation i vandløbet og give ly til de små ørreder. Opstrøms gydebankerne har Stevns Kommune lavet et sandfang, så der er gode chancer for succes for næste års ørredyngel.
I Næstved Kommune er der også en “Ellebæk”. Her blev ca. 24 tons grus fordelt på 8 gydebanker på den 700 meter lange projektstrækning. Et projekt, der involverede Sportsfiskerforeningen Fladså, Den sjællandske Grusbande og Næstved Kommune. Udover de tre primære parter var også den lokale grundejerforening, og ikke mindst en 7. klasse fra Ellebækskolen, afd. Kalbyris med i kredsen af aktører.

Stenskovvandløbet i Næstved Kommune fik også en gang gydegrus og skjulesten ved mellemkomst af Grusbanden og Suså Lystfiskerforening.

 

Det helt store projekt i Saltø å er i gang med at blive gennemført mens dette skrives. 14 km. vandløb restaureres og omlægges i forbindelse med etablering af et vådområde, der skal optage 22 tons kvælstof inden det løber ud i fjorden og videre ud i Smålandshavet.

 

Bekendtgørelsen om fredningsbælter på Sjælland – kaldet Sjællandsbekendtgørelsen – trådte i kraft midt på sommeren. Lad det være sagt med det samme: Det var ikke en blomst, der havde groet i vores have, at Susåhavnen i Susåen skulle indgå i fredningsbæltet. Og det er ikke kun os, der mener det. DTU Aqua deler også vores opfattelse af, at Susåens udmunding er, hvor Østre Havnebassin går over i vendebassinnet – og ikke ved udløbet under Toldbodgade. Men der var åbenbart nogen der havde større indflydelse end os. De fik i sidste øjeblik sneget ind i bekendtgørelsen, at Susåhavnen skulle indgå i fredningsbæltet, uden vi fik lejlighed til at kommentere det. Ærgerligt for de mange lystfiskere, der fisker skaller og aborrer der om vinteren. Men til glæde for skarverne, som så fik området i fred for lystfiskerne. Og det benyttede de sig af i denne vinter.

Men bortset fra den detalje kan vi være godt tilfreds med det samlede resultat, som var en begrænsning i de anvendte maskestørrelser på garn og en begrænsning i hjemtaget på 1 havørred og 3 aborrer pr. lyst- og fritidsfisker. På Præstø Fjord kom der også restriktioner, som vi kan være tilfredse med. Bortset fra forbuddet mod lystfiskeri i renden ved Feddet. Der var undertegnede blandt dem, der i høringsprocessen sov i timen.

 

Efter Sjællandsbekendtgørelsen begyndte vandrådsarbejdet, hvor det var Vandrådets opgave, at foreslå overfor kommunerne hvilke indsatser der skal gøres for at få flere af vores vandløb i “god økologisk tilstand” inden 2027. Ørredfonden var for Smålandshavets område repræsenteret af undertegnede og for Østersøområdet af Søren Jensen. Det var et meget omfattende arbejde, hvor Ørredfonden fik god hjælp af Per Christensen fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Efter Vandrådet havde færdiggjort arbejdet, blev deres indstilling godkendt af de forskellige byråd og videresendt til ministeriet, som så kommer med et endeligt forslag, som sendes i høring sidst på året.

Rent konkret blev der foreslået fjernelse af opstemninger, plantning af skyggetræer, genslyngning af vandløb, udskiftning af bundmateriale samt udlægning af gydegrus og skjulesten. Det nok mest bemærkelsesværdige forslag, som blev indstillet til Ministeren, var fjernelsen af Maglemølleopstemningen i Susåen samt – som en ekstra indsats, hvis Ministeren kan finde pengene – en fjernelse af Holløse Mølle opstemningen. Ordet “fjernelse” skal ikke tages bogstaveligt. Kranøen skal ikke graves væk og Holløse Mølle skal ikke nedrives. Men der skal skabes mulighed for fiskepassage, så ALLE fisk kan passere opstemningen, – og ikke kun ørreder i god form. Fjernes begge opstemninger vil ikke kun Susåens hovedløb på 86 km. blive åbnet, men også adgangen til alle tilløbene – i alt 398 km. vandløb. Så det bliver spændende.

 

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, således at OK giver et tilskud, når de, som har et benzinkort til OK, bruger det på en af OK’s benzin/dieselstandere. Og tilskuddet stiger, hvis man også tilkøber el og/eller mobiltelefoni hos OK. Jeg vil håbe, at endnu flere vil tilmelde deres benzinkort, så vi således får flere penge til vores udsætninger og arbejde i øvrigt.

 

Vi opfordrer igen i år alle til at være opmærksomme på ulovligt fiskeri og melde det til Fiskerikontrollen på 72 18 58 30 i dagtimerne og ellers på deres vagttelefon 72 18 56 09.

Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan også ske på https://anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk

 

Til sidst vil vi rette en stor tak til dem, som ved deres frivillige bidrag til fonden er med til at sikre, at vi en gang imellem har mulighed for at udsætte flere fisk end fisketegnsmidlerne giver mulighed for.

 

Kontingent og bidrag kan indsættes på vores bankkonto reg. nr. 2510 – kontonr. 744475503, eller Mobilepay 813065 .

 

Sydsjællands Ørredfond ledes af repræsentanter for medlemsforeningerne, som er:
Haslev Sportsfiskerforening
Næstved Lystfiskerforening
Spinfluen
Sportsfiskerforeningen Fladså
Sportsfiskerforeningen ”Storstrømmen”.

Nyt fra Sydsjællands Ørredfond finder du på vores Facebookside, – som du også finder på www.orredfonden.dk

Søren Grothe Petersen, fmd.
beretningen sluttet 8. maj 2921