Streetfishing 191021

Streetfishing 191021

Streetfishing i Næstved var en stor succes.

Klokken 11.00 slog Næstved Kommune, Fishing Zealand og Næstved Lystfiskerforening dørene op for at prøve fiskeriet i den fritlagte del af Susåen…

Det var rigtig fedt at se Sydsjællands Ørredfond ved Søren Grothe Petersen, Fritidsfiskerene og Næstved Natur også deltog i dagen, det tegner forhåbenligt godt for fremtidige arrangementer.

Vigtigst af alt var de besøgende, Streetfishing var så velbesøgt, at Fishing Zealands medbragte udlånsstænger hurtigt var ude og fange nogle af de mange aborre der var i Susåen.

Det forlyder at mere end 100 familier… store som små, var forbi for at prøve lykken med de stribede fisk.
Stort set alle fik prøvet at fange en aborre, en ung herre var så heldig at han fik en rigtig flot aborre, som angiveligt skulle have vejet over 1 kg.
Der blev fanget flere flotte fisk under arrangementet, stemningen var god og dem vi fik snakket med, var glade og positivt overrasket over hvor beroligende fiskeriet var.

Næstved Lystfiskerforening havde svært ved at stille op med hjælpere, for selvom det er efterårsferie, så arbejder de fleste stadig, men trods travlhed langs den fritlagte Suså, så håndterede Familien Bech det rigtig flot, så et stort tak Nikolaj, Benjamin og Sarah.

Streetfishing’en i dag, satte også et flot punktum for arrangementer mellem Næstved Kommune, Fishing Zealand og Næstved Lystfiskerforening for året 2021, vi må se hvad 2022 bringer…

Husk dog, at Næstved Kommune og Fishing Zealand afholder HavørredJam i Karrebæksminde d. 6 November, læs mere om HavørredJam herunder.

HavørredJam – Fishing Zealand

HavørredJam – Næstved Lystfiskerforening (Begivenhed)

Sydsjællands Ørredfond deltager med en stand, så kig forbi og hør om fondens store arbejde i udsætninger af havørred i vores vand.

Tak til alle deltagere… vi ses næste gang.

/Næstved Lystfiskerforening.

Sydsjællands Ørredfond

Sydsjællands Ørredfond

Beretning for 2020-21

På de indre linjer er bestyrelsen i Sydsjællands Ørredfond blevet større.
Sportsfiskerforeningen Fladså er indtrådt i fonden igen og den nystartede Næstved Lystfiskerforening har indmeldt sig. Velkommen til!

 

Vi har tidligere været en lille sluttet kreds – og det er da meget hyggeligt – men det er godt med ny kræfter og ny synspunkter, så vi kan udvikle os.

 

Vores udsætninger er som tidligere forløbet planmæssigt. Smoltudsætningerne stod vi selv for sammen med Vork Dambrug. Efterårsudsætningen af ½-årsfisk med hjælp fra FGU Midt- og Østsjælland, som har fordelt fiskene jævnt på udsætningsstrækningerne. Tak for hjælpen!

 

Ligeledes står FGU Midt- og Østsjælland for udsætningen af yngel i Frøsmose å, Gillesbækken, Møllebækken, Jydebækken, Tuel å og Vognsbækken.

FGU Midt- og Østsjælland er flyttet fra Haraldsted skole til Ringsted og har derfor fået et nyt klækkeanlæg med hvad dertil hører. I den forbindelse har Ørredfonden givet et tilskud på 10.000 kr. til etablering af anlægget.

Vores forsøg i Susåen med etablering af gydeplads og skjul til helt forløb ikke helt efter planen, som det fremgår af beretningen fra sidste år. Men vi arbejder fortsat på sagen i samarbejde med Næstved Kommune. Den plan vi forsøger at realisere er at udlægge juletræerne i efteråret, og at de skal blive liggende permanent.

Det blev en rigtig kold vinter med is i både vandløb og de indre farvande. Det betød, at vi blev meget plaget af skarv. Udover at Strandjagtforeningen som sædvanligt regulerede i fredningsbælterne i Karrebæk Fjord og i kanalen, regulerede de også i Susåen i Rådmandshaven – både på den kommunale strækning og på Herlufholms strækning.

Tak herfra til Strandjagtforeningen, Herlufholm, Næstved Kommune, Næstved Havn og Naturstyrelsen for samarbejdet.

Mens dette skrives er Næstved Kommune, Limno Consult, Sportsfiskerforeningen Fladså og Næstved Lystfiskerforening i gang med en smoltoptælling i Fladsåen.
Når rapporten foreligger vil vi omtale den på Facebook og i en kommende beretning. Ørredfonden har ydet et tilskud på 2.500 kr. til undersøgelsen.

 

Grundet bankernes meget nidkære håndtering af hvidvaskreglerne – i hvert fald hvad angår frivillige foreninger – samt deres gebyrpolitik, så Sjællands ØrredSammenslutning – SØS – sig nødsaget til at nedlægge sammenslutningen og overføre de opsparede midler til TØS. Sammenslutningen af udsætningsforeninger på Sjælland vil fremover mere fungere som et netværk.

 

Som I måske har bemærket, har vi på seneste bestyrelsesmøde besluttet at farvelægge Ørredfondens logo. Det var kommet til at se lidt for “oldschool”-agtigt ud. Ligeledes har vi fået opdateret fondens vedtægter.

 

I forbindelse med opførslen af DSB’s centralværksted tæt på Fladsåen har vi indgivet høringssvar.

 

De kommende klimaændringer vil medføre flere og voldsommere skybrud. Derfor er vi bekymrede for, om de planlagte forsinkelsesbassinner er projekteret tilstrækkeligt store og hensigtsmæssigt udformede.
Scenariet, vi frygter, er, at der på en varm sommerdag, hvor vandet i forsinkelsesbassinnerne er måske 30 grader varmt og iltfattigt, kommer et skybrud. Dette vil lede vandet fra forsinkelsesbassinnerne via Taares bæk til Fladsåen. Dette vand vil slå vandløbsfaunaen i Fladsåen ihjel på en strækning nedstrøms, – indtil denne “prop” af varmt og iltfattigt vand er blevet tilstrækkeligt opblandet med åens vand.

Forsinkelsesbassinerne bør altså have en kapacitet så stor, at alt vand kan nedsives, og Taares bæk ikke skal fungere som et nødoverløb.

 

Rønnebækken var i sommer gået tør for vand på en strækning omkring Parkvej. Et hold på ca. 35 frivillige fra primært Sportsfiskerforeningen Fladså flyttede ved en fælles indsats ca. 200 fisk til udmundingen af Rønnebækken. Et fint initiativ.
Blandt årets restaureringsprojekter kan nævnes projektet i Ellebækken, som PIV bl.a. var ophavsmand til. Medlemmer af PIV og Grusbanden med Rune Hylby i spidsen lagde tre gydebanker til rette samt en masse store skjulesten, som skal skabe variation i vandløbet og give ly til de små ørreder. Opstrøms gydebankerne har Stevns Kommune lavet et sandfang, så der er gode chancer for succes for næste års ørredyngel.
I Næstved Kommune er der også en “Ellebæk”. Her blev ca. 24 tons grus fordelt på 8 gydebanker på den 700 meter lange projektstrækning. Et projekt, der involverede Sportsfiskerforeningen Fladså, Den sjællandske Grusbande og Næstved Kommune. Udover de tre primære parter var også den lokale grundejerforening, og ikke mindst en 7. klasse fra Ellebækskolen, afd. Kalbyris med i kredsen af aktører.

Stenskovvandløbet i Næstved Kommune fik også en gang gydegrus og skjulesten ved mellemkomst af Grusbanden og Suså Lystfiskerforening.

 

Det helt store projekt i Saltø å er i gang med at blive gennemført mens dette skrives. 14 km. vandløb restaureres og omlægges i forbindelse med etablering af et vådområde, der skal optage 22 tons kvælstof inden det løber ud i fjorden og videre ud i Smålandshavet.

 

Bekendtgørelsen om fredningsbælter på Sjælland – kaldet Sjællandsbekendtgørelsen – trådte i kraft midt på sommeren. Lad det være sagt med det samme: Det var ikke en blomst, der havde groet i vores have, at Susåhavnen i Susåen skulle indgå i fredningsbæltet. Og det er ikke kun os, der mener det. DTU Aqua deler også vores opfattelse af, at Susåens udmunding er, hvor Østre Havnebassin går over i vendebassinnet – og ikke ved udløbet under Toldbodgade. Men der var åbenbart nogen der havde større indflydelse end os. De fik i sidste øjeblik sneget ind i bekendtgørelsen, at Susåhavnen skulle indgå i fredningsbæltet, uden vi fik lejlighed til at kommentere det. Ærgerligt for de mange lystfiskere, der fisker skaller og aborrer der om vinteren. Men til glæde for skarverne, som så fik området i fred for lystfiskerne. Og det benyttede de sig af i denne vinter.

Men bortset fra den detalje kan vi være godt tilfreds med det samlede resultat, som var en begrænsning i de anvendte maskestørrelser på garn og en begrænsning i hjemtaget på 1 havørred og 3 aborrer pr. lyst- og fritidsfisker. På Præstø Fjord kom der også restriktioner, som vi kan være tilfredse med. Bortset fra forbuddet mod lystfiskeri i renden ved Feddet. Der var undertegnede blandt dem, der i høringsprocessen sov i timen.

 

Efter Sjællandsbekendtgørelsen begyndte vandrådsarbejdet, hvor det var Vandrådets opgave, at foreslå overfor kommunerne hvilke indsatser der skal gøres for at få flere af vores vandløb i “god økologisk tilstand” inden 2027. Ørredfonden var for Smålandshavets område repræsenteret af undertegnede og for Østersøområdet af Søren Jensen. Det var et meget omfattende arbejde, hvor Ørredfonden fik god hjælp af Per Christensen fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Efter Vandrådet havde færdiggjort arbejdet, blev deres indstilling godkendt af de forskellige byråd og videresendt til ministeriet, som så kommer med et endeligt forslag, som sendes i høring sidst på året.

Rent konkret blev der foreslået fjernelse af opstemninger, plantning af skyggetræer, genslyngning af vandløb, udskiftning af bundmateriale samt udlægning af gydegrus og skjulesten. Det nok mest bemærkelsesværdige forslag, som blev indstillet til Ministeren, var fjernelsen af Maglemølleopstemningen i Susåen samt – som en ekstra indsats, hvis Ministeren kan finde pengene – en fjernelse af Holløse Mølle opstemningen. Ordet “fjernelse” skal ikke tages bogstaveligt. Kranøen skal ikke graves væk og Holløse Mølle skal ikke nedrives. Men der skal skabes mulighed for fiskepassage, så ALLE fisk kan passere opstemningen, – og ikke kun ørreder i god form. Fjernes begge opstemninger vil ikke kun Susåens hovedløb på 86 km. blive åbnet, men også adgangen til alle tilløbene – i alt 398 km. vandløb. Så det bliver spændende.

 

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, således at OK giver et tilskud, når de, som har et benzinkort til OK, bruger det på en af OK’s benzin/dieselstandere. Og tilskuddet stiger, hvis man også tilkøber el og/eller mobiltelefoni hos OK. Jeg vil håbe, at endnu flere vil tilmelde deres benzinkort, så vi således får flere penge til vores udsætninger og arbejde i øvrigt.

 

Vi opfordrer igen i år alle til at være opmærksomme på ulovligt fiskeri og melde det til Fiskerikontrollen på 72 18 58 30 i dagtimerne og ellers på deres vagttelefon 72 18 56 09.

Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan også ske på https://anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk

 

Til sidst vil vi rette en stor tak til dem, som ved deres frivillige bidrag til fonden er med til at sikre, at vi en gang imellem har mulighed for at udsætte flere fisk end fisketegnsmidlerne giver mulighed for.

 

Kontingent og bidrag kan indsættes på vores bankkonto reg. nr. 2510 – kontonr. 744475503, eller Mobilepay 813065 .

 

Sydsjællands Ørredfond ledes af repræsentanter for medlemsforeningerne, som er:
Haslev Sportsfiskerforening
Næstved Lystfiskerforening
Spinfluen
Sportsfiskerforeningen Fladså
Sportsfiskerforeningen ”Storstrømmen”.

Nyt fra Sydsjællands Ørredfond finder du på vores Facebookside, – som du også finder på www.orredfonden.dk

Søren Grothe Petersen, fmd.
beretningen sluttet 8. maj 2921